ภาพกิจกรรม


นายชวดล เทืองน้อย ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 4/2559


อบรบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


กำนันชวดล เทืองน้อยนายกสมาคมฯ จัดประชุมสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์