ภาพกิจกรรม


อบรบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์